1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası (bundan sonra – Qayda) Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyalarında təsbit edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamları ilə ona həvalə olunmuş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün onun fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti (bundan sonra - Nazirlər Kabineti) öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyalarını, qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarını, habelə bu Qaydanı rəhbər tutur.

1.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri (bundan sonra – Baş nazir) Nazirlər Kabinetinin işini təşkil edir.

1.4. Nazirlər Kabinetinin iclasına, Baş nazir sədrlik edir.

1.5. Baş Nazir Nazirlər Kabinetinin işi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrini mütəmadi məlumatlandırmalıdır.

1.6. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Nazirlər Kabinetinə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərə, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə (bundan sonra – dövlətin hüquqi şəxsləri) verdiyi tapşırığın icrasının nəticələri barədə müvafiq hesabat Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə təqdim olunmalıdır.

1.7. Nazirlər Kabinetində ona təqdim olunmuş və ya Nazirlər Kabinetinin Aparatında hazırlanmış hüquqi aktların layihələrinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin və Baş nazirin tapşırıqlarına, habelə digər sənədlərə baxılır. Nazirlər Kabinetində, həmçinin barəsində müvafiq aktların qəbul olunması tələb olunmayan məsələlərə, habelə müraciətlərə (sorğulara), yuxarı inzibati orqanın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər məsələlərə də baxılır.

1.8. Nazirlər Kabinetində aktların layihələrinə və digər sənədlərə baxılmanın nəticələri Nazirlər Kabinetinin aktları, Nazirlər Kabinetinin iclasının və Baş nazirin yanında keçirilən müşavirələrin protokolları, habelə Baş nazirin dərkənarı və ya onun imzaladığı digər sənədlər ilə, operativ məsələlərə dair Baş Nazirin qəbul etdiyi qərarlar isə Nazirlər Kabinetinin aktları və ya Baş nazirin dərkənarı ilə rəsmiləşdirilir.

1.9. Nazirlər Kabinetinin aktları, Nazirlər Kabinetinin iclasının, Baş nazirin yanında keçirilən müşavirələrin protokolları, habelə Baş nazirin dərkənarı və ya onun imzaladığı digər sənədlər Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən rəsmiləşdirilir.

1.10. Nazirlər Kabineti öz fəaliyyəti haqqında məlumatları qanunvericiliyə uyğun olaraq açıqlayır.

1.11. Nazirlər Kabinetində baxılmış məsələlər haqqında məlumatlar Nazirlər Kabinetinin aktlarına, Baş nazirin göstərişinə uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlətin hüquqi şəxslərinə, habelə müraciət (sorğu) etmiş şəxslərə Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən göndərilir.

1.12. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetində baxılan məsələlərlə bağlı informasiya xidməti istifadə üçün nəzərdə tutula bilər.

 

2. Nazirlər Kabinetinin aktlarında, Nazirlər Kabinetinin iclaslarının

protokollarında verilən tapşırıqların, habelə Naxçıvan Muxtar

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin və Baş nazirin

tapşırıqlarının icrası qaydası

 

2.1. Qanunvericiliklə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həlli, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Nazirlər Kabinetinə verdiyi tapşırıqların icrasının təşkili, həmçinin Nazirlər Kabineti aktlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunlarına və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə Nazirlər Kabineti aktlar qəbul edir, həmçinin Baş nazir Nazirlər Kabinetinin digər üzvlərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və dövlətin hüquqi şəxslərinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verir.

2.2. Bu Qaydanın 2.1-ci bəndində müəyyən edilən hallarda, habelə Nazirlər Kabinetinin iclaslarının protokollarında, həmçinin Baş nazirin keçirdiyi müşavirələrin protokollarında və dərkənarlarında tapşırıqlar verildikdə, əsas icraçı müəyyən olunmalı və layihənin razılaşdırılması vacib olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları), yerli icra hakimiyyəti orqanı (orqanları), dövlətin hüquqi şəxsi (şəxsləri) göstərilməlidir. Verilmiş tapşırıqda əsas icraçı kimi əsasnaməsinə və ya nizamnaməsinə uyğun olaraq müvafiq sahədə dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları), yerli icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) və ya dövlətin hüquqi şəxsi (şəxsləri) müəyyən olunmalıdır.

2.2-1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Nazirlər Kabinetinə verdiyi tapşırığın icrası ilə bağlı Baş nazir tərəfindən müəyyən edilən əsas icraçı hazırladığı təklifləri həmin tapşırığın icrası məqsədilə Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlarda, habelə Baş nazirin müəyyən etdiyi icra müddətində ona təqdim edir.

2.3. Nazirlər Kabinetinin aktlarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara aktın nüsxəsi göndərilməklə çatdırılır.

2.4. Nazirlər Kabinetinin iclaslarının protokollarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara iclas protokolundan çıxarış göndərilməklə çatdırılır.

2.5. Baş Nazirin keçirdiyi müşavirələrin protokollarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara müşavirə protokolu və ya ondan çıxarış göndərilməklə çatdırılır. Baş nazir tərəfindən baxılan sənədlər üzrə tapşırıqlar icraçılara tərtib edilmiş dərkənar onlara göndərilməklə çatdırılır.

2.6. Tapşırığın icra müddəti təqvim günü ilə və ya dövrlə müəyyən olunur. Tapşırığın icra müddəti dövrlə müəyyən olunduqda, onun icrasının başlanma tarixi imzalandığı gündən hesablanır.

 

3. Nazirlər Kabinetində hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması,

təqdim edilməsi, baxılması və Nazirlər Kabinetinin aktlarının qəbul

edilməsi, rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi

    

3.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 40-cı maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti ümumi qaydalar müəyyən etdikdə qərarlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir.

3.2. Nazirlər Kabinetinin aktları Baş nazir tərəfindən imzalanır.

3.3. Nazirlər Kabinetində hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması, təqdim edilməsi, baxılması və Nazirlər Kabinetinin aktlarının qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi zamanı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun və digər hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınır.

3.4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları və dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarının, Nazirlər Kabinetinin aktlarının layihələrinin razılaşdırılması həyata keçirildiyi zaman layihəyə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair icraçılar arasında fikir ayrılıqları olduqda, layihə irad və təkliflərlə birlikdə əsas icraçı tərəfindən Baş nazirə təqdim edilir.

3.5. Həmin layihə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair qarşılıqlı həllin tapılması məqsədilə Baş nazirin tapşırığı ilə Aparatın müvafiq struktur bölməsinin (bölmələrinin), layihəni hazırlayan əməkdaşının (əməkdaşlarının), habelə irad və təklifləri olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (orqanlarının), yerli icra hakimiyyəti orqanının (orqanlarının), dövlətin hüquqi şəxsinin (şəxslərinin) və digər aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin (müavinlərinin) və ya nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə aparılır.

3.6. Bu Qaydanın 3.5-ci bəndinə uyğun aparılan müzakirə nəticəsində layihəni razılaşdırmaq mümkün olmadıqda, bu barədə Baş nazirə məlumat verilir.

3.7. Nazirlər Kabinetinin aktlarının layihələrinə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və dövlətin hüquqi şəxslərinin rəyləri Baş nazir üçün məcburi hesab olunmur. Baş nazir qarşılıqlı həlli tapılmayan layihə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair öz qərarını həyata keçirir.

 

4. Nazirlər Kabinetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Ali Məclisi qarşısında hesabatı

 

4.1. Nazirlər Kabineti hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə öz fəaliyyəti haqqında hesabat verir.

4.2. Nazirlər Kabinetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qarşısında hesabatını Baş nazir, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırığı olduqda isə Nazirlər Kabinetinin müvafiq üzvü verir.

 

5. Vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması

 

5.1. Nazirlər Kabineti qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasını, onlara dair qərarların qəbul edilməsini və cavablandırılmasını, həmçinin vətəndaşların qəbulunu təmin edir.

5.2. Nazirlər Kabinetinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq olunan qrafik üzrə aparılır.

5.3. Baş Nazirin ünvanına daxil olan müraciətlər ilə iş Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən aparılır.