1.Ümumi müddəalar

 

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin (bundan sonra - Nazirlər Kabineti) Aparatı ikinci kateqoriya dövlət orqanıdır.

1.2. Nazirlər Kabinetinin Aparatı öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını, qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Nazirlər Kabinetinin Aparatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi ilə, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər dövlət orqanları (qurumları) ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4. Nazirlər Kabineti Aparatının müstəqil balansı, istifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzərində Dövlət Gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampı və blankı vardır.

1.5. Nazirlər Kabineti Aparatının saxlanması xərcləri və fəaliyyəti dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

2.Nazirlər Kabineti Aparatının fəaliyyət istiqaməti

   

    Nazirlər Kabineti Aparatının fəaliyyət istiqaməti Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarında təsbit olunmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin hüquqi aktları ilə həvalə olunmuş səlahiyyətlərin (bundan sonra - Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri) Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilməsini təşkil və təmin etməkdən ibarətdir.

 

3.Nazirlər Kabineti Aparatının vəzifələri

 

3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti Aparatının vəzifələri aşağıdakılardır:

3.0.1. Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarını, yerli icra hakimiyyəti orqanlarını, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri və ya Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxsləri və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsləri cəlb etməklə tədbirlər görmək;

3.0.2. Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinin hüquqi, analitik-informasiya və təşkilati-texniki təminatını həyata keçirmək;

3.0.3. Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti haqqında hesabatların hazırlanmasını təmin etmək;

3.0.4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarının layihələrini, həmçinin barəsində müvafiq aktların qəbul edilməsi tələb olunmayan məsələlərlə bağlı təklifləri hazırlamaq və Baş Nazirə təqdim etmək;

3.0.4-1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunlarına və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarına uyğunlaşdırılmasını təmin etmək;

3.0.5. Baş Nazirin tapşırıqlarını hazırlamaq;

3.0.6. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Nazirlər Kabinetinə həvalə etdiyi vəzifələrin və Baş Nazirin tapşırıqlarının icrasını təşkil etmək;

3.0.7. Nazirlər Kabinetinin aktlarını, Nazirlər Kabinetinin iclasının, Baş Nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrin protokollarını, habelə Baş Nazirin və onun müavinlərinin dərkənarlarını və ya onların imzaladığı digər sənədləri rəsmiləşdirmək;

3.0.8. Nazirlər Kabinetində baxılmış məsələlər haqqında məlumatları Nazirlər Kabinetinin aktlarına, Baş Nazirin və ya onun müavinlərinin göstərişlərinə uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlətin hüquqi şəxslərinə, habelə müraciət (sorğu) etmiş şəxslərə göndərmək;

3.0.9. Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair Baş Nazirə təqdim olunan təkliflərə baxaraq, onları ümumiləşdirmək və Baş Nazirə təqdim etmək;

3.0.10. Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin və Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin, Baş Nazirin və onun müavinlərinin tapşırıqlarının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları və dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən icrasına nəzarəti təşkil və təmin etmək;

3.0.11. Nazirlər Kabineti qərarlarının layihələrinə dair “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş məcburi ekspertizaların keçirilməsini və müvafiq rəylərin hazırlanmasını təmin etmək;

3.0.12. Baş Nazirin sədrlik etdiyi Nazirlər Kabineti iclaslarının, Baş Nazir və onun müavinlərinin rəhbərliyi ilə keçirilən tədbirlərin, habelə Nazirlər Kabinetinin Aparatında təşkil edilən digər görüş və müşavirələrin hazırlanmasını və maddi-texniki təchizatını təmin etmək, həmçinin belə iclas, görüş, müşavirə və digər tədbirlərdə müzakirə ediləcək məsələlərlə bağlı sənədləri hazırlamaq;

3.0.13. Baş Nazirin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti Aparatının müvafiq struktur bölmələrinin, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlətin hüquqi şəxslərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə və məsləhətləşmələr keçirmək;

3.0.14. qanunvericiliyə əsasən, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarına, digər hərəkətlərinə (hərəkətsizliyinə) münasibətdə yuxarı inzibati orqanın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək;

3.0.15. idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin iştirakçısı kimi müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;

3.0.16. Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarını rəsmi şərh etmək;

3.0.17. əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların işini təşkil etmək;

3.0.18. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından, yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, dövlətin hüquqi şəxslərindən, habelə yerli özünüidarəetmə orqanlarından daxil olan məlumat və təklifləri təhlil edib ümumiləşdirərək, Baş Nazirə və onun müavinlərinə təqdim etmək;

3.0.19. Nazirlər Kabinetinin qərarlarının rəsmi dərcini təmin etmək;

3.0.20. Nazirlər Kabinetinin aktlarının nüsxələrinin aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və dövlətin hüquqi şəxslərinə, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün kağız və elektron daşıyıcılarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi üçün tədbirlər görmək;

3.0.21. Nazirlər Kabinetinin iclaslarında baxılmış (baxılacaq) məsələlər və materiallar haqqında və bu məsələlərə dair qəbul olunmuş qərarlar haqqında, habelə Baş Nazirin, onun müavinlərinin və Nazirlər Kabineti Aparatının fəaliyyəti haqqında məlumatlandırmanı, internet saytının yaradılmasını, siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim yenilənməsini təmin etmək;

3.0.22. Nazirlər Kabineti Aparatının əməkdaşlarını kurs və təlimlərə cəlb və ezam etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək;

3.0.23. Nazirlər Kabinetinin Aparatında kargüzarlığı təşkil etmək, icra və əmək intizamına riayət olunması üzrə işin təşkili vəziyyətini yoxlamaq;

3.0.24. vətəndaşlardan, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən, əcnəbilərdən və hüquqi şəxslərdən daxil olmuş müraciətləri (sorğuları) təhlil etmək və onlara baxılmanı təmin etmək, fiziki şəxslərin qəbulunu həyata keçirmək;

3.0.25. Nazirlər Kabineti Aparatının maliyyə, təsərrüfat və maddi-texniki təminatı məsələlərini həll etmək;

3.0.26. qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

4.Nazirlər Kabineti Aparatının hüquqları

 

4.0. Nazirlər Kabineti Aparatının öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır:

4.0.1. Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə dair təkliflər vermək;

4.0.2. Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təklifləri hər il noyabr ayının 1-dək Baş Nazirə təqdim etmək;

4.0.3. müvafiq hüquqi aktların layihələrini, habelə barəsində müvafiq aktların qəbul edilməsi tələb olunmayan məsələlərə dair təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti subyektlərlə razılaşdırmaq, habelə onların hazırlanmasında iştirak etmək;

4.0.4. təhlillər aparmaq, təkliflər, tövsiyələr, rəylər, arayışlar, analitik və digər yönümlü materiallar hazırlamaq, onları Baş Nazirə və onun müavinlərinə təqdim etmək;

4.0.5. ölkə və muxtar respublika miqyaslı tədbirlərdə iştirak etmək;

4.0.6. hər hansı məsələnin araşdırılması və ya həlli üçün aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlətin hüquqi şəxslərinin əməkdaşlarını, müstəqil ekspert və mütəxəssisləri cəlb etməklə işçi qruplar yaratmaq;

4.0.7. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlətin hüquqi şəxslərinə, yerli özünüidarəetmə orqanlarına, habelə fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə yazılı və ya şifahi sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.8. müxtəlif görüşlər, iclaslar, müşavirələr və digər tədbirlər keçirmək;

4.0.9. Nazirlər Kabineti Aparatının əməkdaşlarının maddi təminatının, əmək və sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların təltif edilməsi barədə Baş Nazirə təkliflər vermək;

4.0.10. qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5.Nazirlər Kabineti Aparatının fəaliyyətinin təşkili

 

5.1. Nazirlər Kabinetinin Aparatı bilavasitə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Nazirinə tabedir.

5.2. Nazirlər Kabineti Aparatının strukturunu, ştat cədvəlini və işçilərinin say həddini Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri müəyyən edir.

5.3. Nazirlər Kabinetinin Aparatına ümumi rəhbərliyi Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri həyata keçirir.

5.4. Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə razılaşdırmaqla, Baş Nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

5.5. Nazirlər Kabineti Aparatının inzibati vəzifə tutan digər işçilərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, işçilərə müvafiq ixtisas dərəcələrinin verilməsi Baş Nazir tərəfindən həyata keçirilir.

5.6. Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri bu Əsasnamə ilə Nazirlər Kabinetinin Aparatına həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.7. Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri:

5.7.1. Nazirlər Kabineti Aparatının fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir, Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələrinin rəhbərlərinin işini əlaqələndirir, onlara müvafiq tapşırıqlar verir;

5.7.2. Baş Nazirin sədrlik etdiyi Nazirlər Kabineti iclaslarının, habelə Baş Nazirin və onun müavinlərinin rəhbərliyi ilə keçirilən görüş, müşavirə və digər tədbirlərin təşkilini təmin edir;

5.7.3. Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələrinin fəaliyyət istiqamətlərinə dair təklifləri təsdiq olunmaq üçün Baş Nazirə təqdim edir;

5.7.4. Nazirlər Kabineti Aparatına daxil olmuş sənədləri və müraciətləri baxılmaq üçün Nazirlər Kabineti Aparatının müvafiq struktur bölməsinə (bölmələrinə) göndərir;

5.7.5. hüquqi aktların layihələrini razılaşdırmaq məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə göndərmək üçün Baş Nazirə müraciət edir, rəy və təkliflər verilməsi, həmçinin razılaşdırılması üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və dövlətin hüquqi şəxslərinə göndərir;

5.7.6. Nazirlər Kabinetinin Aparatını təmsil edir;

5.7.7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Nazirlər Kabinetinə həvalə etdiyi vəzifələrin, habelə Baş Nazirin və onun müavinlərinin tapşırıqlarının icrasını təşkil edir;

5.7.8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarının icrasını təmin edir;

5.7.9. Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və dövlətin hüquqi şəxslərinə müvafiq tapşırıqlar verir, bu tapşırıqların icrasına nəzarət edir və onlardan zəruri məlumatlar alır;

5.7.10. Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələri tərəfindən Baş Nazirə təqdim edilən hüquqi aktların layihələrinə və digər sənədlərə viza verir;

5.7.11. Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının rəsmi şərhini təşkil edir;

5.7.12. əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların işinin təşkilini təmin edir;

5.7.13. Baş Nazirin tapşırığı, habelə Nazirlər Kabineti Aparatının müvafiq struktur bölmələrinin müraciətləri əsasında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, dövlətin hüquqi şəxslərinin, habelə digər aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin (müavinlərinin) və ya nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə aparır;

5.7.14. Nazirlər Kabineti iclaslarının və müşavirələrinin protokollarının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə, habelə digər şəxslərə göndərilməsini təmin edir;

5.7.15. bu Əsasnamə ilə və Baş Nazirin tapşırığı ilə müəyyən edilən digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

5.8. Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, ezamiyyətdə və ya məzuniyyətdə olduqda, onun səlahiyyətlərini Baş Nazir tərəfindən müəyyən edilən struktur bölmənin rəhbəri icra edir.