Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2024-cü il 13 iyun tarixli 241-VI FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Ümumi müddəalar

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası (bundan sonra – bu Qayda) Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin aktları ilə ona həvalə olunmuş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün onun fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti (bundan sonra - Nazirlər Kabineti) öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin və Nazirlər Kabinetinin aktlarını, habelə bu Qaydanı rəhbər tutur.

1.3.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri (bundan sonra – Baş nazir) Nazirlər Kabinetinin işini təşkil edir.

1.4. Nazirlər Kabinetinin iclasına Baş nazir sədrlik edir. Nazirlər Kabinetinin iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri iştirak etdikdə iclasa Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri sədrlik edir.

1.5. Baş nazir rəhbəri olduğu əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarını, habelə öz yanında müşavirələr keçirir, operativ məsələlərə dair qərarlar qəbul edir. Baş nazir məzuniyyətdə və ya ezamiyyətdə olduqda, yaxud səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edə bilmədikdə, onun səlahiyyətlərini Baş nazirin birinci müavini icra edir. Həmin səbəblərə görə Baş nazirin səlahiyyətlərini Baş nazirin birinci müavininin icra etməsi mümkün olmadıqda və ya o, təyin edilmədikdə, Baş nazirin səlahiyyətlərini onun müavini icra edir.

1.6. Baş nazir Nazirlər Kabinetinin işi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisini mütəmadi məlumatlandırmalıdır.

1.7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Nazirlər Kabinetinə, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri və Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərə, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə (bundan sonra – dövlətin hüquqi şəxsləri) verdiyi tapşırığın icrasının nəticələri barədə müvafiq hesabat tapşırığın icraçısı tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə təqdim olunmalıdır.

1.8. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin və Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin, Baş nazirin və onun müavinlərinin tapşırıqlarının Nazirlər Kabinetinin tərkibinə daxil olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (bundan sonra - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları), habelə dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən icrasına nəzarəti həyata keçirir. İcraya nəzarət Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən təşkil və təmin olunur.

1.9. Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri (bundan sonra – Nazirlər Kabinetinin üzvləri) qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsinə, habelə onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

1.10. Nazirlər Kabinetinin üzvləri öz fəaliyyətlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin sədrliyi ilə keçirilən iclaslarda, müşavirələrdə və digər tədbirlərdə, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında, Baş nazirin və onun müavinlərinin sədri olduqları əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların (bundan sonra – əlaqələndirici və məşvərətçi orqanlar) iclaslarında, Baş nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrdə, habelə Nazirlər Kabineti üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulan digər rəsmi tədbirlərdə iştirak zərurətini nəzərə almaqla planlaşdırırlar.

1.11. Nazirlər Kabinetində ona təqdim olunmuş və ya Nazirlər Kabinetinin Aparatında hazırlanmış hüquqi aktların layihələrinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin, Baş nazirin və onun müavinlərinin tapşırıqlarına, habelə digər sənədlərə baxılır. Nazirlər Kabinetində, həmçinin barəsində müvafiq aktların qəbul olunması tələb olunmayan məsələlərə, habelə müraciətlərə (sorğulara), yuxarı inzibati orqanın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər məsələlərə də baxılır.

1.12. Bu Qaydanın məqsədləri üçün aktların layihələrinə və digər sənədlərə Nazirlər Kabinetində baxılması onlara Nazirlər Kabinetinin iclaslarında, əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarında, habelə Baş nazir və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrdə və ya təkbaşçı baxılması deməkdir.

1.13. Nazirlər Kabinetində aktların layihələrinə və digər sənədlərə baxılmanın nəticələri Nazirlər Kabinetinin aktları, Nazirlər Kabinetinin iclasının, əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarının, Baş nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrin protokolları, habelə Baş nazirin və onun müavinlərinin dərkənarı və ya onların imzaladığı digər sənədlər ilə rəsmiləşdirilir.

1.14. Nazirlər Kabinetinin aktları, Nazirlər Kabinetinin iclasının, əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarının, Baş nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrin protokolları, habelə Baş nazirin və onun müavinlərinin dərkənarı və ya onların imzaladığı digər sənədlər Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən rəsmiləşdirilir.

1.15. Nazirlər Kabineti öz fəaliyyəti haqqında məlumatları “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq açıqlayır.

1.16. Nazirlər Kabinetində baxılmış məsələlər haqqında məlumatlar Nazirlər Kabinetinin aktlarına, Baş nazirin və onun müavinlərinin göstərişlərinə uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlətin hüquqi şəxslərinə, habelə müraciət (sorğu) etmiş şəxslərə Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən göndərilir.

1.17. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetində baxılan məsələlərlə bağlı informasiya xidməti istifadə üçün nəzərdə tutula bilər.

2. Nazirlər Kabinetinin iş planı

2.1. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin aktları ilə ona həvalə olunmuş səlahiyyətlərin (o cümlədən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması ilə bağlı fəaliyyətinin) həyata keçirilməsini, eləcə də iclasların və digər tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırır.

2.2. Nazirlər Kabineti növbəti il üçün bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məsələlərlə bağlı illik iş planlarını (bundan sonra – iş planı) təsdiq edir.

2.3. Növbəti il üçün iş planına dair təkliflər Nazirlər Kabinetinin Aparatı, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, habelə dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən hər il noyabr ayının 1-dək Baş nazirə göndərilir. İş planına dair təkliflərə aşağıdakılar əlavə olunur:

2.3.1. məsələnin adı (hüquqi aktın layihəsinin işçi adı), konsepsiyası və onun tənzimlənməsinin zəruriliyinin əsaslandırılması;

2.3.2. məsələnin həyata keçirilməsi üçün tələb olunanlar (maliyyə, insan və digər resurslar);

2.3.3. məsul icraçılar;

2.3.4. gözlənilən nəticələr;

2.3.5. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılmasının təxmini müddəti.

2.4. Növbəti il üçün iş planına dair Baş nazirə ünvanlanan təkliflər Nazirlər Kabinetinin Aparatında baxılaraq ümumiləşdirilir və Baş nazirə təqdim olunur. Növbəti il üçün iş planına dair Nazirlər Kabinetində Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanun layihələrinin hazırlanması fəaliyyəti ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin Aparatında təkliflərə baxılarkən, qanun layihələrinin hazırlanmasına dair Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin illik planı nəzərə alınmalıdır.

2.5. Növbəti il üçün iş planına dair təqdim olunan təkliflərə dekabr ayının 1-dək Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılaraq Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planı təsdiq edilir.

2.6. Baş nazir Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün təsdiq edilmiş iş planı və onun icrası barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrini məlumatlandırır.

2.7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığı, habelə Nazirlər Kabinetinin iclasının qərarı ilə Nazirlər Kabinetinin təsdiq edilmiş illik iş planında dəyişikliklər edilə bilər. Dəyişikliklər barədə təkliflər bu Qaydanın 2.3-cü bəndində müəyyən edilmiş qaydada verilir.

3. Nazirlər Kabinetinin iclaslarının planlaşdırılması, hazırlanması və keçirilməsi

3.1. Nazirlər Kabinetinin iclasları və iclaslarının gündəliyi təsdiq edilmiş illik iş planına uyğun olaraq planlaşdırılır.

3.2. Nazirlər Kabineti iclasının gündəliyinin layihəsi Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri tərəfindən hazırlanır və müvafiq materiallarla birlikdə Baş nazirə təqdim olunur.

3.3. Baş nazir tərəfindən bəyənilmiş iclas gündəliyinin layihəsi və müvafiq materiallar iclasın tarixindən azı 5 iş günündən əvvəl iclasda iştirak edəcək Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə, habelə iclasda iştirak edəcək digər şəxslərə Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən göndərilir. Nazirlər Kabinetinin iclasının gündəliyi bilavasitə onun iclasında təsdiq olunur.

3.4. İclas gündəliyinin layihəsinin və müvafiq materialların göndərildiyi Nazirlər Kabinetinin üzvləri, habelə iclasda iştirak edəcək digər şəxslər, zərurət yarandıqda, iclasın başlanmasına 24 saat qalanadək müvafiq məsələlər üzrə rəy və təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim edə bilərlər.

3.5. Nazirlər Kabinetinin iclasında Nazirlər Kabinetinin üzvləri şəxsən iştirak etməlidirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sədrlik etdiyi hallar istisna olmaqla, Nazirlər Kabinetinin iclasında gündəlikdəki məsələyə aidiyyəti olan Nazirlər Kabinetinin üzvləri iştirak edirlər. Nazirlər Kabinetinin üzvü məzuniyyətdə və ya ezamiyyətdə olduqda, yaxud səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edə bilmədikdə, Nazirlər Kabinetinin iclasında onun səlahiyyətlərini icra edən müavini iştirak etməlidir. Nazirlər Kabinetinin iclasına Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri, Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, digər dövlət orqanlarının nümayəndələri, habelə dövlətin hüquqi şəxslərinin rəhbərləri də dəvət oluna bilərlər.

3.6. Nazirlər Kabinetinin iclasına dəvət olunan şəxslərin siyahısı Baş nazirlə razılaşdırılmaqla Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri tərəfindən müəyyən olunur.

3.7. Nazirlər Kabinetinin iclasında iştirak edən şəxslər Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən qeydiyyata alınır.

3.8. Nazirlər Kabinetinin, bu Qaydanın 3.5-ci bəndi nəzərə alınmaqla iclasda iştirak edəcək üzvlərinin azı yarısı iştirak etdikdə Nazirlər Kabinetinin iclası səlahiyyətli hesab olunur.

3.9. Nazirlər Kabinetinin iclasında iştirak edən Nazirlər Kabinetinin üzvləri gündəlikdəki məsələlərə dair məruzələrlə çıxış edə bilərlər. Nazirlər Kabinetinin iclasında orada iştirak edən digər şəxslər də iclasa sədrlik edənin razılığı ilə çıxış edə bilərlər.

3.10. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılan məsələlərə dair qərarlar səsvermə ilə qəbul edilir. Qərar iclasda iştirak edən Nazirlər Kabineti üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səslər bərabər olduqda, iclasda sədrlik edənin səsi həlledici sayılır.

3.11. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılan məsələyə dair Nazirlər Kabineti üzvünün xüsusi rəyi olduqda, onun tələbi və ya iclasa sədrlik edənin göstərişi ilə xüsusi rəy iclas protokoluna daxil edilməlidir.

3.12. Nazirlər Kabinetinin iclasında məruzələr üçün vaxt 15 dəqiqəyə qədər, həmməruzələr üçün 10 dəqiqəyə qədər, müzakirələrdə çıxışlar üçün isə 5 dəqiqəyə qədər müəyyən olunur.

3.13. Nazirlər Kabinetinin iclası açıq keçirilir. Nazirlər Kabinetinin iclasına sədrlik edənin təşəbbüsü ilə Nazirlər Kabinetinin iclası qapalı da keçirilə bilər. Nazirlər Kabinetinin qapalı iclası keçirilərkən (ayrı-ayrı məsələlər qapalı müzakirə olunarkən) materialların hazırlanması, iclaslara buraxılış, stenoqraflama, protokolların və qəbul edilən aktların tərtibi məxfi sənədlərlə müəyyən olunmuş iş qaydalarına və məxfilik rejiminə riayət olunmaqla həyata keçirilir.

3.14. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılacaq məsələlər və materiallar haqqında medianın məlumatlandırılması, iclas başa çatdıqda Nazirlər Kabineti üzvlərinin iclaslarda baxılmış məsələlərə dair mətbuat konfransının (brifinqin) təşkili, vətəndaşların iclasda baxılmış məsələlər və bu məsələlərə dair qəbul olunmuş qərarlar haqqında media vasitəsilə məlumatlandırılması Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən təmin edilir.

3.15. Nazirlər Kabinetinin iclasında media nümayəndələrinin iştirakı, video və fotoçəkilişlərin, habelə səsyazmanın aparılması qaydası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri tərəfindən müəyyən olunur.

3.16. Nazirlər Kabinetinin iclasının stenoqrafik, audio və videoyazılışı Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən təmin edilir. Qapalı iclasın (qapalı müzakirənin) audio və videoyazılışı aparılmır.

3.17. Nazirlər Kabinetinin iclasında iştirak edən şəxslərin iclasa video və fotoaparatlar, səsyazma qurğuları, habelə rabitə vasitələri gətirməsinə icazə verilmir.

3.18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin tapşırığı ilə və ya Baş nazirin təşəbbüsü ilə Nazirlər Kabinetinin iclasında əlavə (gündəlikdənkənar) məsələlərə də baxıla bilər.

3.19. Nazirlər Kabinetinin növbədənkənar iclası Baş nazirin, Baş nazir məzuniyyətdə və ya ezamiyyətdə olduqda, yaxud səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edə bilmədikdə Baş nazirin birinci müavininin, o, olmadıqda isə digər müavininin qərarı ilə keçirilir.

3.20. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılmaq üçün hazırlanmış materialların keyfiyyətinə və vaxtında təqdim olunmasına görə Nazirlər Kabinetinin üzvləri, Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri,  habelə dövlətin hüquqi şəxslərinin rəhbərləri şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

4. Nazirlər Kabinetinin və əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarında, Baş nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrdə qəbul olunan, habelə Baş nazirin operativ məsələlərə dair qəbul etdiyi qərarların rəsmiləşdirilməsi

 

4.1. Nazirlər Kabinetinin və əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarında, Baş nazirin və onun müavinlərinin yanında keçirilən müşavirələrdə qəbul olunan qərarlar protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin protokollar Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən iclas və ya müşavirə başa çatdıqdan sonra 24 saat müddətində tərtib olunur və iclasa və ya müşavirəyə sədrlik edən şəxs tərəfindən imzalanır.

4.2. Operativ məsələlərə dair Baş nazirin qəbul etdiyi qərarlar Nazirlər Kabinetinin aktları və ya Baş nazirin dərkənarı ilə rəsmiləşdirilir.

4.3. Nazirlər Kabinetinin iclasında baxılmış Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin və Nazirlər Kabinetinin aktlarının layihələrinin təkmilləşdirilməsi zərurəti yarandıqda, həmin layihələr barəsində iclasda bildirilmiş rəy və təkliflər, habelə aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına (orqanlarına) verilən tapşırıqlar iclas protokoluna daxil edilir. Tapşırıqda başqa müddət müəyyən olunmadıqda, təkmilləşdirilmiş layihə 10 iş günü müddətində Baş nazirə təqdim edilməlidir.

4.4. Nazirlər Kabinetinin iclaslarının və müşavirələrin protokolları Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə, habelə Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri tərəfindən müəyyən olunmuş siyahı üzrə digər şəxslərə iclasdan və ya müşavirədən sonra 2 iş günü müddətində göndərilir.

4.5. Bu Qaydada nəzərdə tutulan digər məsələlərə dair tapşırıqların icra müddəti bu Qaydanın 5-ci hissəsi ilə müəyyən olunur.

5. Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarında, Nazirlər Kabinetinin və əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarının protokollarında verilən tapşırıqların, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin, Baş nazirin və onun müavinlərinin tapşırıqlarının icrası qaydası

5.1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin aktlarında Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həlli, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası ali  vəzifəli şəxsinin Nazirlər Kabinetinə verdiyi tapşırıqların icrasının təşkili, həmçinin Nazirlər Kabinetinin aktlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin aktlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə Nazirlər Kabineti aktlar qəbul edir, həmçinin Baş nazir və onun müavinləri Nazirlər Kabinetinin digər üzvlərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə və dövlətin hüquqi şəxslərinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verirlər.

5.2. Bu Qaydanın 5.1-ci bəndində müəyyən edilən hallarda, habelə Nazirlər Kabinetinin və əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların iclaslarının protokollarında, həmçinin Baş nazirin və onun müavinlərinin keçirdikləri müşavirələrin protokollarında və dərkənarlarında tapşırıqlar verildikdə, əsas icraçı müəyyən olunmalı və layihənin razılaşdırılması vacib olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) yerli icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) və dövlətin hüquqi şəxsi (şəxsləri) göstərilməlidir. Verilmiş tapşırıqda əsas icraçı kimi əsasnaməsinə və ya nizamnaməsinə uyğun olaraq müvafiq sahədə dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) yerli icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) və ya dövlətin hüquqi şəxsi (şəxsləri) müəyyən olunmalıdır.

5.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisindən Nazirlər Kabinetinə daxil olan sənədlərə (bu Qaydanın 5.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla), məktubda başqa müddət nəzərdə tutulmadıqda, bir ay müddətində Nazirlər Kabinetində baxılmalıdır.

5.4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisindən Nazirlər Kabinetinə normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması və ya yenidən işlənilməsi ilə bağlı göndərilən təklifə, həmçinin baxılması (münasibət bildirilməsi) üçün göndərilən normativ hüquqi akt layihəsinə ən geci 3 (üç) ay müddətində, əlavə araşdırma tələb olunduqda isə 6 (altı) aydan gec olmayaraq baxılmalıdır (münasibət bildirilməlidir). Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin məktubunda normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması və ya yenidən işlənilməsi, habelə normativ hüquqi akt layihəsinə baxılması (münasibət bildirilməsi) üçün daha qısa müddət müəyyən edilə bilər.

5.5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisindən Nazirlər Kabinetinə icra hakimiyyəti orqanlarının təsdiq edilmiş (qüvvəyə minmiş) normativ hüquqi aktlarının təkmilləşdirilməsi, aşkar edilmiş boşluqların, ziddiyyətlərin və digər nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı göndərilən təkliflər nəzərə alınmalı və ən geci 1 (bir) ay müddətində müvafiq normativ hüquqi aktlarda dəyişiklik edilməsi və ya onların ləğv edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməli, nəticəsinə dair məlumat, təkliflərin nəzərə alınması mümkün olmadıqda isə bu barədə əsaslandırılmış cavab məktubu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrinə təqdim edilməlidir.

5.6. Tapşırıqların icraçılara çatdırılması Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən 2 iş günü müddətində, operativ məsələlərə dair Baş nazirin qəbul etdiyi qərarlar və ya onun dərkənarları, habelə “təcili” və “qısa müddətdə” göstərişi ilə verilən tapşırıqlar isə imzalandığı gündən etibarən 12 saatdan gec olmamaq şərtilə təxirəsalınmadan təmin olunur.

5.7. Nazirlər Kabinetinin hüquqi aktlarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara aktın nüsxəsi göndərilməklə çatdırılır.

5.8. Nazirlər Kabinetinin iclaslarının protokollarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara iclas protokolundan çıxarış göndərilməklə çatdırılır.

5.9. Baş nazirin və onun müavinlərinin keçirdikləri müşavirələrin protokollarında verilən tapşırıqlar icraçılara onlara müşavirə protokolu və ya ondan çıxarış göndərilməklə çatdırılır. Baş nazir və onun müavinləri tərəfindən baxılan sənədlər üzrə tapşırıqlar icraçılara tərtib edilmiş dərkənar onlara göndərilməklə çatdırılır.

5.10. Tapşırığın icra müddəti təqvim günü ilə və ya dövrlə müəyyən olunur. Tapşırığın icra müddəti dövrlə müəyyən olunduqda, onun icrasının başlanma tarixi imzalandığı gündən hesablanır.

5.11. Normativ hüquqi aktların layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, “təcili” göstərişi ilə verilən tapşırıq 3 iş günü, “qısa müddətdə” göstərişi ilə verilən tapşırıq isə 7 iş günü müddətində icra olunmalıdır. “Təcili” və ya “qısa müddətdə” göstərişi ilə verilmiş tapşırıqlarda təkliflərin razılaşdırılması nəzərdə tutula bilməz. Tapşırığın icra müddəti göstərilmədikdə o, tapşırığın (qərarın) imzalanması tarixindən etibarən bir ay müddətində (növbəti ayın müvafiq gününə qədər, növbəti ayda həmin gün olmadıqda isə ayın son gününə qədər) icra olunmalıdır. Tapşırığın icra müddətinin son günü qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə, icra müddətinin son günü növbəti iş günü hesab olunur.

5.12. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırığın müəyyən olunmuş müddətdə icrası mümkün olmadıqda, tapşırığı icra edən uzadılmanın səbəbləri və mümkün icra tarixi göstərilməklə, müddətin uzadılması haqqında Nazirlər Kabinetinə təklif verməlidir. Belə təklif tapşırığın (qərarın) icrasının başa çatma tarixindən azı 7 iş günü əvvəl təqdim olunmalıdır. “Təcili” və ya “qısa müddətdə” göstərişi ilə verilmiş tapşırıqların icra müddəti uzadılmır.

5.13. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırıq bir neçə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına, dövlətin hüquqi şəxsinə verildikdə, tapşırıqda birinci göstərilmiş və ya “çağırış” sözü ilə ifadə olunmuş orqanın (qurumun) rəhbəri tapşırığın əsas icraçısı hesab edilir. Birgə icraçılar təkliflərini əsas icraçıya tapşırığın icrasına ayrılmış müddətin birinci yarısında təqdim etməlidirlər.

5.14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin Nazirlər Kabinetinə verdiyi tapşırığın icrası ilə bağlı Baş nazir və ya onun müavinləri tərəfindən müəyyən edilən əsas icraçı hazırladığı təklifləri həmin tapşırığın icrası məqsədilə Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlarda, habelə Baş nazir və ya onun müavinlərinin müəyyən etdiyi icra müddətində Baş nazirə və ya onun müavinlərinə təqdim edir.

5.15. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırıq müəyyən olunmuş müddətdə icra olunmadıqda, tapşırığın icraçısı tapşırığın icrası üçün verilmiş müddət bitdikdən sonra 3 iş günü müddətində müvafiq olaraq tapşırığı vermiş Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinə, Baş nazirə və ya onun müavinlərinə tapşırığın icrasının vəziyyəti və onun müəyyən olunmuş müddətdə icra olunmamasının səbəbləri haqqında arayış təqdim edir.

5.16. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırığın icra müddətinin ilk üçdə bir hissəsi ərzində (bu Qaydanın 5.15-ci bəndi nəzərə alınmaqla) əsas icraçı tərəfindən müvafiq normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanmalı və razılaşdırılmaq üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) göndərilməlidir. Tapşırığın icra müddətinin qalan hissəsində normativ hüquqi akt layihəsi “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 46-cı və 48-ci maddələri və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 41-ci və 43-cü maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla razılaşdırılmalı və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmalıdır.

5.17. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırığın müəyyən olunmuş müddətdə icrası mümkün olmadıqda, tapşırığı icra edən bunun səbəbləri və tapşırığın icra tarixini göstərməklə, yuxarı dövlət orqanına tapşırığın icrasının başaçatma tarixindən azı 7 (yeddi) iş günü əvvəl məlumat verməlidir.

 

6. Nazirlər Kabinetində hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması,

təqdim edilməsi, baxılması və Nazirlər Kabinetinin aktlarının

qəbul edilməsi, rəsmidərc edilməsi və qüvvəyə minməsi

6.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 40-cı maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti ümumi qaydalar müəyyən etdikdə qərarlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir.

6.2. Nazirlər Kabinetinin aktları Baş nazir (bu Qaydanın 1.5-ci bəndi nəzərə alınmaqla) tərəfindən imzalanır.

6.3. Nazirlər Kabinetində hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması, təqdim edilməsi, baxılması və Nazirlər Kabinetinin aktlarının qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi zamanı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il  16 fevral tarixli 385 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması Qaydası”nın, habelə Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsinə dair Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydaların tələbləri nəzərə alınır.

6.4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin və Nazirlər Kabineti aktlarının layihələrinin razılaşdırılması həyata keçirildiyi zaman layihəyə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair icraçılar arasında fikir ayrılıqları olduqda, digər dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən vizalanmış layihə, ona razılıq verməyən icraçıların rəylərini əks etdirən iclas protokolu və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 43.2-ci maddəsində göstərilənlər əlavə olunmaqla əsas icraçı tərəfindən Baş nazirə təqdim edilir. Bu qaydaya əməl edilmədən təqdim olunan sənədlər əsas icraçıya geri qaytarılır.

6.5. Həmin layihə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair qarşılıqlı həllin tapılması məqsədilə Baş nazirin tapşırığı ilə onun müavini və ya Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin yanında Aparatın müvafiq struktur bölməsinin (bölmələrinin), layihənin əsas icraçısının, habelə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) rəhbərlərinin (onların müavinlərinin) iştirakı ilə müzakirə aparılır və nəticələr protokollaşdırılır.

6.6. Bu Qaydanın 6.5-ci bəndinə uyğun aparılan müzakirə nəticəsində layihəni razılaşdırmaq mümkün olmadıqda, bu barədə Baş nazirin müavini və ya Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri tərəfindən Baş nazirə məlumat verilir.

6.7. Müzakirə nəticəsində qarşılıqlı həlli tapılmayan normativ hüquqi akt layihəsinə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair Baş nazir aşağıdakı tədbirlərdən birini görür:

6.7.1. razılığın əldə edilməməsi normativ hüquqi akt layihəsinin və ya onun ayrıca struktur elementinin qəbul edilməsinin məqsədəuyğunluğu ilə bağlıdırsa, layihəyə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair öz qərarını həyata keçirir;

6.7.2. razılığın əldə edilməməsi qüvvədə olan normativ hüquqi aktların tələbləri ilə əlaqədardırsa, həmin tələblərə əsaslanaraq qərar qəbul edir.

7. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanlar

7.1. Əlaqələndirici orqan olan komissiyalar və təşkilat komitələri müəyyən tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və dövlətin hüquqi şəxslərinin işini əlaqələndirmək məqsədi ilə yaradılır.

7.2. Məşvərətçi orqan olan şuralar konkret sahənin araşdırılması və təhlili, habelə inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması məqsədi ilə yaradılır.

7.3. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanlar təmsilçilik əsasında yaradılır. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların tərkibinə, baxılan məsələlərdən asılı olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və (və ya) dövlətin hüquqi şəxslərinin nümayəndələri daxil edilir. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların fəaliyyətinə yerli özünüidarə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər qurumların nümayəndələri də cəlb edilə bilər.

7.4. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların qərarları ilə onların tərkibində işçi qruplar yaradıla bilər.

7.5. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların qərarları iclas protokolları ilə rəsmiləşdirilir.

7.6. Əlaqələndirici və məşvərətçi orqanların fəaliyyəti əsasnamələri ilə tənzimlənir.

8. Nazirlər Kabinetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Ali Məclisi qarşısında hesabatı

8.1. Nazirlər Kabineti hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yaz sessiyasında öz fəaliyyəti haqqında hesabat verir.

8.2. Hesabatın layihəsinin hazırlanması üçün Baş nazir aidiyyəti üzrə Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə tapşırıqlar verir.

8.3. Nazirlər Kabinetinin üzvləri aidiyyəti üzrə hesabatın layihəsini hazırlayaraq Baş nazirə təqdim etməlidirlər.

8.4. Nazirlər Kabinetinin üzvlərindən daxil olmuş layihələr baxılmaq və ümumiləşdirilmək üçün Baş nazirin müavinlərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinə və Aparatın müvafiq struktur bölmələrinə göndərilir.

8.5. Nazirlər Kabinetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qarşısında hesabatını Baş nazir və ya onun müavinlərindən biri verir.

 

9. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Nazirlər Kabinetinə sorğuları

9.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Nazirlər Kabinetinə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair sorğu ilə müraciət etdikdə, Nazirlər Kabinetinin sorğuya cavabının layihəsi Baş nazirin tapşırığı ilə aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) tərəfindən hazırlanır.

9.2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusuna cavab Nazirlər Kabinetini təmsil edən səlahiyyətli şəxs tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclasında bir aydan gec olmayaraq təqdim edilir.

 

10. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarının

Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə sorğuları

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarından Baş nazirin və ya onun müavinlərinin ünvanına daxil olmuş sorğulara cavab layihələri Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən 15 gündən gec olmayaraq hazırlanır. Nazirlər Kabinetinin digər üzvlərinə daxil olmuş sorğulara cavablar aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanmalıdır. Sorğulara cavab vermək üçün Baş nazir və ya onun tapşırığı ilə Nazirlər Kabinetinin digər üzvləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclaslarında iştirak edirlər.

 

11. Nazirlər Kabinetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Ali Məhkəməsinə sorğuları

11.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 44-cü maddəsinin II hissəsinin 1-3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş məsələlərin həllinə dair Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinə sorğu verə bilər.

11.2. Bu Qaydanın 11.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sorğu Baş nazirin və ya onun müavinlərinin tapşırığı ilə Nazirlər Kabinetinin Aparatı və ya sorğu təşəbbüsü ilə çıxış edən aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (orqanları) tərəfindən hazırlanır.

11.3. Bu Qaydanın 11.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sorğu Baş nazir tərəfindən verilə bilər.

12. Vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması

12.1. Nazirlər Kabineti “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasını, onlara dair qərarların qəbul edilməsini və cavablandırılmasını, həmçinin vətəndaşların qəbulunu təmin edir.

12.2. Nazirlər Kabinetinin üzvləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu Baş nazir tərəfindən hər ay təsdiq olunan qrafik üzrə aparılır.

12.3. Baş nazirin və ya onun müavinlərinin ünvanına daxil olan müraciətlər ilə iş Nazirlər Kabinetinin Aparatı tərəfindən aparılır.

14-06-2024 13-06-28